تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

سوال وجواب درس نماد و نشانه استاد قلی زاده

  سوال وجواب  درس نماد و نشانه استاد قلی زاده

  1.تعریف نشانه شناسی: علمی است که هدف آن شناخت وتحلیل نشانه ها و نمادها است چه آنها که به صورت زبان گفتاری یا نوشتاری درآمدند و چه آنهایی که صورت های غیر زبانی دارند اعم از نشانه های فیزیولوژیک جهان بینی های گوناگون وحتی همه شکلهای حرکتی حالتی موقعیت خودآگاه یا ناخود آگاه تاکتیکی استراتژیک فکر شده یا نشده اعلام می کنند

  2.اهداف نشانه شناسی: که چگونه یک امر ذهنی به امری عینی تبدیل می شود و چگونه یک امر عینی به امر ذهنی تبدیل می شود بطور کلی هدف نشانه شناسی مطالعه نظام های نشانه ای مانند زبان ها رمزها نمادها نشانه های علامتی ومواردی از این دست می باشد

  3.واژه symbol  چیست ؟در لغت به معنای نماد نشانه رمز است این اصطلاح  در حوزه فلسفه زبانشناسی ارتباط شناسی و هنر وادبیات کاربرد دارد واصل آن ریشه در ادبیات نشانه شناختی جهان باستان دارد گذشتگان همواره منابعی غنی از رمزها و نمادها را در ادبیات خود در برداشتند ونمادها از ارکان اساطیر کهن است

  4.سه محور اصلی چارلز پیرس را بیان نمایید؟گرفت1- نگاره یا شمایل عبارت است از نشانه هایی که در آن دال مشابه همان مدلول باشد2- نماد یا سمبل عبارت است از انگاره ای یا شمایلی که در آن دلالت کننده به هیچ وجه با مدلول دارای مناسبت نیست بلکه دارای منشی قراردادی است3- نمایه را حدفاصل میان نشانه نگاری ونشانه نمادین دانسته اند گفتنی است سینما تلویزیون از سه نشانه فوق بهره می گیرد

  5.نظام نسبی نشانه  از نظر سوسور را بیان کنید؟ در نظر سوسور نشانه ها فقط به عنوان بخشی از یک نظام قراردادی کلی وانتزاعی معنا میابند تصوراو از معنا به طور محض ساختاری ونسبی است نه ارجاعی اولویت به روابط داده شده است نه به اشیاء معنای یک نشانه در روابط نظامندآن با دیگر نشانه ها معین میشود و ازجنبه های ذاتی دال یا ارجاع به اشیا مادی ناشی نمیشود سوسور نشانه ها را به مثابه ماهیتی واقعی وذاتی نمیدید برای او نشانه ها اساساًبه یکدیگر ارجاع با دیگر نشانه ها هم میشود آنچه که سوسور ارزش نشانه میداند وابسته به روابط اش با دیگر نشانه های درون نظام است نشانه دارای ارزشی مطلق که مستقل از بافت آن باشد نیست. مفهوم ارزش به ما نشان میدهد که تصور نشانه به عنوان ترکیبی از یک صورت مشخص ویک مفهوم مشخص اشتباه است چنین تلقی ای از نشانه آن را از نظامی که به آن تعلق دارد جدا میکند.

  6.الگوی پیرس از نشانه چه بود نام ببرید ؟1-نمود:شکلی که نشانه به خودمیگیردکه لزوماًمادی نیست2-تفسیر: ادراکی است که توسط نشانه به وجود می آید3-موضوع:چیزی که نشانه به آن ارجاع دارد.

  7.سه وجه مختلف اصطلاحات سوسور وپیرس  از دال ومدلول را بیان کنید؟نماد/وجه نمادین:دراین وجه دال شباهتی به مدلول ندارد اما براساس یک قرارداد اختیاری به آن مرتبط شده است بنابر این رابطه میان دال ومدلول باید آموخته شود مثل زبان2- شمایل/وجه شمایلی: دراین وجه مدلول به خاطر شباهت به دال یا به این علت که تقلیدی از آن است دریافت میشود(تشخیص مدلول با نگاه کردن، گوش دادن،لمس کردن)دال به علت دارا بودن بعضی از کیفیات مدلول شبیه آن است مثل نقاشی،صدا،رادیو3-نمایه /وجه نمایه ای: دراین وجه دال اختیاری نیست بلکه به طور مستقیم به مدلول مرتبط است این ارتباط میتواندمشاهده یا استنتاج شودمثل نشانه های طبیعی انعکاس صدا،طعم ها،جای پا

  8.نشانه از نظر پیرس را بیان کنید؟  نشانه ها  معمولا به صورت کلمات تصاویر اصوات حرکات و اشیاء ظاهر می شوند اما این چیزها ذاتا معنی دار نیستند و فقط وقتی که معنایی به ان منصوب کنیم تبدیل به نشانه می شوند هیچ چیز نشانه نیست مگر اینکه بعنوان نشانه تفسیر کنیم. درز واقع چیزی که بعنوان دلالت گر ارجاع دهنده یا اشاره گر به چیزی غیر از خودش تلقی شود می تواند نشانه باشد  ما این چیزها را بطور کاملا نا خود اگاه از طریق ارتباط دادن انها با نظام اشنایی از قراردادها بعنوان نشانه تعبیر می کنیم این استفاده معنا دار از نشانه هاست که در کانون  اهمیت نشانه شناسی قرار دارد.

  9. الگوی سوسور در رابطه با نشانه ها را بیان کنید؟ او الگوی دوتایی یا دوبخشی برای نشان دادن نشانه پیشنهاد می کند او با تمرکز بر نشانه های زبانی مثل کلمات نشانه را مرکب از یک دال و یک مدلول میداند. برای سوسور هم دال (تصور صوتی) و هم مدلول (مفهوم) کاملا روان شناختی بودند هر دو صورت بودند و نه ماده  در الگوی سوسوری نشانه یک کلی است که از اتصال دال به مدلول نتیجه می شود رابطه بین دال و مدلول دلالت نام دارد مثال کلمه باز( وقتی که در ورودی یک فروشگاه با ان برخورد می کنیم) نشانه ای است از یک دال کلمه باز و یک مدلول مفهوم که فروشگاه برای خرید باز است. نشانه باید هم حاوی دال و هم مدلول باشد و هرگز نمی توان یک دال کاملا بی معنا با یک ملول بدون صورت در اختیار داشت.

  10. نظریه سوزان لانگر در رابطه با نشانه چیست شرح دهید؟ نمادها نماینده اشیا نیستند بلکه حامل هایی برای تصور اشیاء می باشند وقتی در مورد اشیا حرف میزنیم انها را تصور می کنیم و این یک ادراک است نه شئی ای که نماد معنی ان را میدهد هنگام کار کردن با مفاهیم کلمات را احضار می کنیم و این همان فرایند اندیشیدن است او میگوید ناپلون نیازی نیست در برابر فاتح نبردهای اروپا تعظیم کنیم بلکه فقط به او می اندیشیم. . ولی سوسور نشانه را غیر مادی میداند با این وجود او هرگز دوست نداشت از صفت انتزاعی برای نشانه استفاده کند.

  11.نظرسوسور درباره ارزش نشانه؟ ارزش نشانه وابسته به روابطش بادیگرنشانه های درون نظام است نشانه دارای ارزشی مطلق که منتقل ازبافت ان باشدنیست..برداشت نسبی سوسو ازمعنا خصوصا افتراقی بوداوبرتمایزهای میان نشانه هاتاکیدداشتو زبان نظامی از تمایزها وتقابل ها کارکردی بود..تاکیدسوسور بخصوص برافتراق سلبی وتقابلی بین نشانه هاست....

  12.اختیاری بودن نشانه ها از نظر سوسور؟سوسور بر اختیاری بودن نشانه وبه ویژه اختیاری بودن رابطه میان دال ومدلول تاکید داشت..تمرکز سوسور برنشانه های زبانی بود..برای او ماهیت اختیاری نشانه اولین اصل زبان است اوعقیده داشت نشانه هایی که در نوشتاربکارمی روند تیر اختیاری اند ..سوسور اصل اختیاری بودن را فقط درسطح  واژگانی درارتباط با واژه های منفرد در حکم نشانه مشخص کرده است.. ماهیت زبان ازبنیاداختیاری است به این دلیل که زبانها شامل تمایزهای متفاوتی بین دال ودال دیگر مثل درخت ورخت..وهرمدلول ومدلولی دیگرمثل رخت وبوته میباشند..سوسور گفته است که تمام نظام زبانی بر اصل نامعقول اختیاری بودن نشانه بنا شده است.....

  13. مثلث نشانه پیرس چه بود تشریح نمایید؟  در ان اصطلاحات a ) نماد b) اندیشه یا ارجاع وc) مصداق برای نامگذاری سه گوشه مثلث استفاده شده است خط نقطه چین در قاعده مثلث نشان دهنده ی این است که هیچ رابطه ی مهم قابل مشاهده یا مستقیمی میان نشانه ومورد ارجاعی (مصداق) وجود ندارد.

  14. وجه نمادین از نظر سوسور و پیرس را بیان کنید؟ هر دو واژه نماد را متفاوت بکار بردند 1- سوسور از واژه نمادین به نشانه زبانی خوداری می کرد2- سوسور بر ماهیت اختیاری نشانه زبانی تاکید میکرد نمونه بارز ان ریاضیات است ولی پیرس نماد را نشانه میدانست که بواسطه یک قانون به موضوع ارجاع میدهد پیرس و سوسور هر ئو ویژگی خاص نشانه های زبانی را قرار دادی بودن میدانست.

  15.وجه شمایلی از نظر پیرس را بیان کنید؟ او نشانه شمایلی را عمدتا از طریق شباهت نشانگر موضوع خود میدانست به عقیده او عکسها شمایلی هستند کیفت شمایل ها شباهت با موضوعی است که نشانگر ان هستند پیرس شمایل را شامل نمودار ها میدانست با اینکه هیچ شباهتی  محسوس میان انها و موضوع شان وجود ندارد تنها شباهت موجود میان روابط اجزاء هر کدام از انهاست

  16. وجه نمادین از نظر پیرس را شرح دهید؟ پیرس معیارهای مختلفی برای ان چه که یک نمایه را تشکیل میدهد ارائه داد نمایه چیزی  اشاره دارد مانند یک شاخص افتابی یا ساعت نشانگر زمان در روز است نمایه بطور واقعی به موضوع اش مستقل است هر چیزی که تمرکزش بر توجه باشد یک نمایه است هر چیزی که ما را تکان دهد یک نمایه است او می گفت نماد بطور خالص وجود ندارد.

  17. تغییر در نسبت ها از نظر سوسور چگونه بود؟ سوسور بر مطالعه  حالت زبان بطور هم زمانی (یعنی وقتی که ان را در لحظه ای از زمان منجمد کرده باشیم)  در مقابله مطالعه در زمانی ( مطالعه تحولات ان) بخوبی از تغییرات رابطه میان دال و مدلول اگاه بود. در مورد سه وجه پیرسی همواره در طی تاریخ انتقالی ازیک وجه به دیگری رخ میدهد.

  18.فرق نشانه های دیجتالی و انالوگ را تشریح نمایید؟ نشانه های دیجیتالی شامل مجزا کردن واحدهایی مانند کلمات و اعداد صحیح هستند و به دسته بندی پهنه مدلول بستگی دارند. ولی نشانه های انالوگ مانند تصاویر دیداری ژست ها بافت ها طعم ها و بوها دارای رابطه درجه بندی شده روی یک پیوستار هستند انها می تواند بر ظرایفی دلالت کنند وبه نظر میرسد فراتراز محدوده کلمات باشند هیجانات و احساسات از جمله مدلول های انالوگ هستند.

  19.منظور از انواع و موارد چیست؟ امبر تو اکو این تمایز را از پیرس گرفته است. در مورد کلماتی که در یک نطق گفتاری یا متن نوشتاری وجود دارند شمار موارد کلمات تعداد کلمات  تعداد کل کلمات استفاده شده بدون توجه به نوع انها است  در حالی که شمار انواع به تعداد کلمات متفاوت مورد استفاده صرف نظر از تکرارها بستگی دارد به زبان معنی شناسی موارد نمونه های از یک نوع هستند

  20. سه گونه از حامل های نشانه از نظر امبر تواکو را بنویسید؟ الف: نشانه هایی که در شمار فراوانی از موارد( کاملا متل هم) وجود دارند( مانند یک کلمه چاپ شده یا تعدادی از یک مدل ماشین با رنگ یکسان ب: نشانه هایی که بر طبق یک نوع ساخته شده اند اما از نظر موردی دارای کیفتی قطعی از یکتایی مادی هستند( مانند یک کلمه  که کسی بر زبان می اورد یا می نویسد) ج: نشانه هایی که فقط یک مورد در نوعشان وجود دارد یا نشانه هایی که از نظر نوع و مورد یکسان اند( مانند یک نقاشی رنگ روغن خاص یا لباس عروسی پرنسس دیانا

  21. باز سازی مادی نشانه از نظر سوسور را بیان کنید؟ او دال و مدلول را تصویری ذهنی و غیر مادی میدانست: زبان یک صورت است نه یک جوهر او در بازی شطرنج می گوید: اگر به جای یک مهره چوبی مهره ای قرار دهیم که از عاج ساخته شده است هیچ تغییری در نظام اتفاق نم افتد در مثال دیگر می گوید:  که قطار هشت و بیست وپنج دقیقه ی ژنو به پاریس حتی اگر لو کو موتیو واگن ها و کارکنان ان عوض شوند باز هم همان قطار استاو عقیده دارد علت این است که صرفا با یک ساختار مادی سرو کار نداریم او می گفت چنین هستی هایی را انتزاعی نمی توان گفت.

  22.نظریه فروید در باب رویا را تشریح نمایید؟ اوای دال نسبت به( رمز گشایی های قراردادی راهنمای بهتری برای رسیدن به مدلول تلقی میشود مثال: در رویا زنی جوان که در استانه ازدواج بود گل هایی مثل سوسن کوهی و بنفشه یافت می شد مردم معمولا این خواب را اینطور تعبیر می کند که سوسن نماد پاکدامنی است و زن در حالیکه باکره است ازدواج خواهد کرد اما فرویدتعجب میکرد که کلمه بنفشه در زبان انگلیسی با کلمه تجاوز ارتباط دارد و رویای زن را اینطور تعبیر کرد که او از تجاوز و از دست دادن بکارت خود می ترسید.

  23.نظریه صورت بندی یلمزف چه بود شرح دهید؟ هیچ محتوایی بدون صورت و هیچ صورتی بدون محتوا وجود ندارد او با ارجاع به سطوح صورت بیان و محتوا( یعنی همان دال و مدلول سوسوری) باعث تقویت این الگو گشته است او معتقد است که صورت بیان و محتوا دارای جوهر شکل هستند.

  24.چهار مقوله یلمزف را بیان کنید؟ 1-جوهربیانی 2-شکل بیانی 3-جوهرمحتوایی 4-شکل محتوایی ..این چهارچوب به ما اجازه میدهد که متون رابرطبق ابعاد متفاوتشان تحلیل کنیم وبه هرکدام از ان ابعاد دلالتی اختصاص دهیم..برخلاف سوسور که زبان را یک شکل میدانست نه یک جوهر.......


  این مطلب تا کنون 70 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 6 دي 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : مدلول ,سوسور ,پیرس ,بیان ,زبان ,صورت ,نشانه هایی ,بیان کنید؟ ,اختیاری بودن ,وجود ندارد ,نشانه شناسی ,ماهیت اختیاری نشانه ,نشانه دارای ارزشی ,
  سوال وجواب درس نماد و نشانه استاد قلی زاده

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 4 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55472
 • تعداد مطالب :149693
 • بازدید امروز :621118
 • بازدید داخلی :57887
 • کاربران حاضر :183
 • رباتهای جستجوگر:463
 • همه حاضرین :646

تگ های برتر