تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

سوالات درس گزارش نویسی استاد خانم آقا ملا

  1)جایگاه گزارش در مطبوعات را بنویسید؟ گاهی دامنه یک رویداد یا خبر، آنقدر مهم و گسترده، تکان دهنده یا عجیب و غیر منتظره است که دیگر در ظرف خبر نمیگنجد در چنین حالتی گزارش پا به عرصه ی وجود میگذارد از الیه های سطحی خبر عبور می کند به ان عمق میبخشد و زوایای تاریک خبر و رویداد را روشن میسازد.

  2)اهمیت گزارش و گزارش نویسی را توضیح دهید؟ گزارش در هر نوع و با هر حجم پیش از هر ویژگی دیگر روایت یک قصه یا ماجراست. گزارش باید آگاهی رسان باشد یا غیر عادی و غیره منتظره باشد یا سرگرم کننده باشد. اهمیت گزارش پدید آوردن محیط ارتباطی و بویژه اعتماد میان مخاطب و رسانه است. چنین اعتمادی با ارزش ترین دارایی گزارشگر و رسانه در زندگی حرفه ای است. در جوامع رو به توسعه نقش و وظیفه روزنامه نگار در برآورد نیازها، عالیق و.. . مخاطب حساس تر و عمل به آن دشوار تر است.

  3)سیر تحول گزارش نویسی در مطبوعات ایران را بنویسید؟ در گذشته به نوعی گزارش که در اصطلاح کتابی به آن رپرتاژ گفته میشد بیشتر پرداخته میشد و عمدتا گزارش های مطبوعاتی از این نوع بودند. در دهه اخیر بیشتر گزارشهایی که ما در مطبوعات بدان گزارش روز میگوییم باب شده است. یکی از تفاوت های بین گزارش های قبل و بعد از انقالب این است که گزارش های اجتماعی قبل از انقالب عمدتاً از موضوعات بسیار ساده و سطحی تهیه میشود و اغلب گزارش ها در یک شماره از روزنامه به پایان میرسد اما بعد از انقالب به علت شرایط ویژه و بالا بردن سطح توقع هم نوع سوژه ها تغییر کرده و کیفیت باالتری دارد و هم از نظر محتوا و بار تحقیقی و اجتماعی رشد چشمگیری یافته است.

  4)گزارش نویسی و اخبار توسعه را توضیح دهید؟ اخبار توسعه نظیر سد سازی، احداث کارخانه و نیروگا هها، راه ها، پل ها، و سایر پیشرفت ها معموالض کم کشش ترین و سردترین نوع اخبار است. بنابراین اخبار توسعه با اینکه مهم ترین و در عین حال ضروری ترین نوع خبر در جهان سوم است و در نتیجه عمده ترین وظیفه و رسالت مطبوعات این کشور ها پرداختن به اینگونه خبرهاست اما خود به خود ابعاد الزم را برای داشتن هویت خبری با معیار های معمول و رایج ندارد و بنابراین باید این نوع خبر ها البته خبرهای درست و واقعی را با افزودن چاشنی های گزارشی و دادن اطالعات و ارائه واقعیت های جنبی، دلچسب و قابل ارائه ساخت

  5)گزارش نویسی در مطبوعات جهان سوم چگونه است؟ اگر قبول داریم که بهترین راه مقابله با الگوهای غربی نفوذ کشور های جهان سوم در شبکه جهانی خبر و افزودن سهم آنها در بازار مبادله جهانی اطالعات و اخبار است باید بپذیریم که گزارش یکی از مهم ترین کانال ها است. سهم کشور های جهان سوم از بازار جهانی خبر در حداقل ممکن است. بنابراین این کشور ها خواهان افزایش آن هستند آنها میگویند اخبار جهان سوم فقط درگیری ها نیست و اخبار بسیار دیگری در این کشور ها وجود دارد

  6)گزارش مطبوعاتی را تعریف کنید؟ عبارت است از بیان تشریحی یک خبر، رویداد یا موضوع اجتماعی که چون با تصویر و توصیف درآمیزد، جذابتر و خواندنی تر ،و چون با تحقیق همراه شود، مستند تر و پذیرفتنی تر میشود. گزارش مطبوعاتی عبارت است از تجزیه و تحلیل یک مشکل یا پدیده ی اجتماعی که از عمومیت و فراگیری، برخوردار باشد. در گزارش مطبوعاتی برخالف تحقیقات علمی و همه جانبه، هدف حل مساله و مشکل نیست، بلکه طرح مساله و بسیج افکار عمومی است

  7)گزارشگر کیست؟ گزارشگر کسی است که حواس خود را به خواننده ف شنونده و بیننده قرض میدهد و برای تکمیل و افزودن بر اطالعات خواننده به بیان )نحوه( و )علت( جریان واقعه میپردازد چرا که او در واقع نماینده مخاطبان خود است و باید به صورت ناظری هشیار عمل کند. گزارشگر باید خبرنگار خوبی باشد مصاحبه گر خوبی باشد و محقق خوبی باشد و با نمونه گیری های آماری آشنا باشد

  8)نقش و اهمیت گزارشگر در مطبوعات را توضیح دهید؟ گزارشگر برای آنکه بتواند یک معضل یا تحول اجتماعی را برای خوانندگان روزنامه خود کالبد شکافی کند یا زوایای تاریک یک خبر را روشن سازد بع سراغ مردم، مسئوالن و کارشناسان میرود و به آرشیو اسناد مراجعه میکند و در قالب یک گزارش افکار عمومی را به قضاوت میطلبد، مسئوالن را هوشیار میسازد، حساسیت جامعه را به یک موضوع باال میبرد با انگشت گذاشتن روی هنجارها، له تقویت آنها در جامعه میپردازد و به زدودن ناهنجاری ها کمک میکند.به همین دلیل مطبوعات برای گزارش اهمیت زیادی قایل هستند

  9)ویژگی های گزارش و گزارش نویس را نام ببرید؟ گزارش در عین پرداختن به مسائل و جنبه های مختلف مربوط به موضوع خود بایستی وحدت داشته باشد و گزارشگر به کمک تخیل و ذهن خالق خود واقعیت ها را زنده کند و ابعاد مختلف ان را بشکافد. گزارش باید در تشریح، توصیف و تجسم موضوع، تسلط و خبرگی کافی داشته باشد و ابتکار ها و خالقیت ها ی شخصی خود را در ارائه آن به کار گیرد. گزارشگر وظیفه بازگویی مسائل را بر عهده دارد. گزارشگر باید حتی المکان از دادن قضاوت و داوری قبلی به خواننده پرهیز کند

  10)نثر گزارش چگونه باید باشد؟ نثر گزارش باید روی مرز قصه و خبر حرکت کند. یعنی مایه هایی از تصویرپردازی قصه و واقع گرایی خبر را در خود داشته باشد. گزارش باید طوری تنظیم شود که دلنشین باشد و جذاب تا خواننده آن را دنبال کند. اصوال زبان گزارش را میتوان زبان گشترده نامید. زیرا از زبان خبر عمیق تر است و به خاطر داشتن امکان بیشتر در توضیح و تشریح واژه های تخصصی بازتر میشود و ابعاد رویداد ها، حرکات، خواست ها روشن تر و زنده تر بازسازی میشود.

  11)استفاده از عنصر تخیل در گزارش را توضیح دهید؟ در گزارش عنصر تخیل تا جایی قابل استفاده و کاربرد آن مجاز است که در خدمت بیان واقعیت باشد. به دیگر سخن به کمک تخیل، حوادث و مسائل اجتماعی، در گزارش بازسازی و بیان شود. در این صورت است که عمر مفید گزارش یعنی زمانی که گزارش تازگی و حقانیت و کاربرد اجتماعی خود را حفظ میکند طوالنی تر میشود

  12)چرا نباید در گزارش از صفت استفاده کرد؟ زیرا صفت ها غالباً قراردادی هستند. ممکن است یک رنگین پوست با خصوصیات فیزیکی و عادات و طرز زندگی مخصوص به خود به نظر گزارشگر زشت، بداخالق و ناپسند تلقی شود اما همین شخص در جامعه خود یا از نظر خیلی ها متصف به چنین صفاتی نباشد

  13)مراحل تهیه گزارش را نام ببرید؟ الف)یافتن سوژه موضوع ب)پرورش سوژه موضوع ج)گردآوری اطلاعات د) تنظیم گزارش ه)ایجاد ساختار

  14)مراحل تهیه گزارش مطبوعاتی را نام ببرید؟ 1-انتخاب یا تبیین موضوع 2-مطالعه ابتدایی روی موضوع 3-گفتگو با مردم 4-نظرخواهی از کارشناسان 5-مشاهدات گزارشگر 6-گفتگو با مسئوالن

  15)ویژگی های لید گزارش را توضیح دهید؟ 1-لید گزارش با کل گزارش همخوانی داشته باشد. 2- لید معموالً یک یا 2 جمله است و قاعدتاً نباید از 41 کلمه تجاوز کند. 3- لید خواننده را به سوی خواندن گزارش ترغیب و هدایت کند. 4- انتخاب تکنیک و سبک لید بسته به نوع سوژه و سلیقه گزارشگر است

  16)چگونگی درج تیتر در گزارش را توضیح دهید؟ عنوان در گزارش عالوه بر متناسب بودن با متن باید موزون، جذاب و گیرا باشد به طوری که خواننده را تحت تاثیر قرار دهد. عنوان مناسب عنوانی است که مانند یک عکی در یک نگاه در ذهن جای بگیرد و تصویر ایجاد کند. تیتر گزارش مانند خود گزارش باید از لطافت و گیرایی زیادی برخوردار باشد تا خواننده را ترغیب به خواندن بکند. تیتر گزارش بسته به نوع و محتوای آن ممکن است مهم ترین خبری باشد که در جریان تهیه گزارش کسب شده است

  17)گزارش کوتاه چه ویژگی هایی دارد توضیح دهید؟ دارای 2 ویژگی هستند : حجم کوتاه و محدودی دارند و به طور معمول دارای یک محور هستند و نیاز به اطالعات یا تحقیق محدودی دارند. دو نوع از این گزارش ها عبارتند از گزارش خبری و گزارش آزاد

  18)گزارش آزاد چگونه گزارشی است توضیح دهید؟ گزارش آزاد در واقع روایت خرده برداشت های حسی و ذهنی گزارشگر از پدیده های زندگی پیرامونی اوست این گزارش ها را به عکس های فوری تشبیه کرده اند. در این نوع گزارش ها مصاحبه یا اطالعات نقش کم رنگ تری دارند، این گزارش ها را آزاد نام داده اند زیرا موضوع آن را نمیتوان به گزارشگر سفارش داد

  19)گزارش از پدیده را توضیح دهید؟ این گزارش ها به پدیده های جالب و غیر خبری پیرامون گزارشگر ربط مییابد. مهم ترین پدیده های گزارشی – گزارش از شخص – گزارش از فرآیند – گزارش از محل هستند

  21)گزارش از محل را توضیح دهید؟ در این نوع گزارش هدف گزارشگر ارائه تصویری از یک محل به تعبیری یک محدوده ی مکانی است. محل، میتواند یک روستا، کتابخانه، نمایشگاه، آسایشگاه، مکان مقدس یا تاریخی باشد. گزارش از محل در بسیاری از مواقع همانند گزارش روز است.

  21)اهمیت و جایگاه گزارش خبری در مطبوعات را توضیح دهید؟ در عصر بزرگراه های ارتباطی که رویداد ها همزمان با وقوع، به وسیله ماهواره ثبت میشوند گزارش خبری به مطبوعات هویت میبخشد. وقتی با شندین خبری از تلویزیون یا رادیو کنجکاو میشویم این مطبوعات هستند که با پرداختن به جوانب خبر و ارائه اطالعات بیشتر و به این حساسیت پاسخ می دهند. به عبارتی خبر های رادیو و تلویزیون که آن را پاره اطالعات مینامند قادر نیستند مردم را از درک آنچه در پیرامون آنها روی میدهد به خوبی مطلع سازند. اما یک گزارش خوب مطبوعاتی به خوانندگان امکان میدهد تا اطالعات را به شناخت مبدل سازد

  22)ویژگی های گزارش خبری را نام ببرید؟ گزارش خبری به طور عمده واکنشی است، حادثه ای اتفاق میافتد و بعد روزنامه ها از آن گزارش خبری تهیه میکنند. نخستین اصل در گزارش خبری وجود خبر است. از آنجائیکه یکی از ویژگی های خبر تازگی آن است، روزنامه ها موظفند برای تهیه گزارش خبری، سرعت و انرژی بیشتری بکذارند. به همین دلیل یک گزارش خبری خوب میتواند از اهمیت و تاثیر گذاری باالیی برخوردار باشد

  23)گزارش خبری را تعریف کنید؟ گزارش خبری در پی وقوع یک رویداد به منظور تبیین و تشریح چگونگی وقوع حادثه، پیامد ها، آثار و اقعه و علل وقوع آن تهیه میشود. در گزارش خبری گزارشگر در پی پاسخ گویی به سواالت مخاطبان در ارتباط با رویدادی بر میاید که به تازگی اتفاق افتاده و اخبار آن قبالً منتشر شده و یا اتفاق جدید در رابطه با آن در حال وقوع است

  24)مراحل تهیه گزارش های خبری را نام ببرید؟ 1- جمع اوری اطلاعات اولیه 2- تقسیم بندی موضوعات 3- حضور در محل 4- گفت و گو 5- یاداشت برداری 6- تکمیل اطالعات

  25)شیوه نگارش گزارش خبری چگونه است؟ در گزارش خبری با توجه به اهمیت عنصر زمان و ضرورت تهیه مطالب در کوتاهترین زمان ممکن، گزارشگر باید از همان آغاز کار چگونگی و چارچوب شروع و پایان گزارش را در ذهن خود طراحی کند و هر گامی که پیش می رود و اطالعات جدیدی کسب می کند آن را در چهار چوب مورد نظر قرار دهد. 1- درجه بندی بر اساس اهمیت 2- انتخاب تیتر 3- انتخاب لید 4- انتخاب زبان گزارش 5- انتخاب سبک و ساختار گزارش

   26)انواع سبک های گزارش نویسی را نام ببرید؟ 1-سبک ترتیبی_تاریخ2- )سبک هرم وارونه 3- چند هرم وارونه به هم پیوسته 4- سبک تشریحی


  این مطلب تا کنون 61 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 12 دي 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : گزارش ,گزارشگر ,خبری ,توضیح ,دهید؟ ,اطالعات ,گزارش خبری ,توضیح دهید؟ ,گزارش نویسی ,گزارش باید ,تهیه گزارش ,توضیح دهید؟ گزارش ,
  سوالات درس گزارش نویسی استاد خانم آقا ملا

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 4 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55472
 • تعداد مطالب :149693
 • بازدید امروز :621434
 • بازدید داخلی :57914
 • کاربران حاضر :178
 • رباتهای جستجوگر:472
 • همه حاضرین :650

تگ های برتر